Przygotowany przez nas słownik ma na celu ułatwienie naszym Czytelnikom zrozumienie pojęć występujących w prawie spadkowym. Wraz z rozwojem bloga, w zakładce każdego pojęcia będziecie mogli zapoznać się szerzej z konkretną instytucją prawa spadkowego oraz zapoznać się z artykułami opublikowanymi na blogu przybliżającymi dane zagadnienie.

Słownik pojęć w prawie spadkowym:

dziedziczenie ustawowe – sposób dziedziczenia oparty na przepisach wprowadzonych kodeksem cywilnym

dziedziczenie testamentowe – sposób dziedziczenia oparty o testament sporządzony przez spadkodawcę

spadkobierca – osoba dziedzicząca po spadkodawcy na podstawie testamentu lub ustawy 

spadkodawca – osoba zmarła

testament – rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci, ostatnia wola osoby zmarłej; są różne rodzaje testamentów: testament własnoręczny, testament notarialny, testament ustny.

polecenie – nałożony przez spadkodawcę na spadkobiercę lub zapisobiorcę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, przy czym polecenie nie skutkuje tym, że osoba trzecia staje się wierzycielem

wydziedziczenie – dokonane przez spadkodawcę w testamencie, w oparciu o określone przesłanki, pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców zachowku

wykonawca testamentu – osoba ustanowiona przez spadkodawcę w testamencie, która winna wykonać ostatnią wolę spadkodawcy, wykonawca testamentu może zostać także powołany w celu zarządu spadkiem

zachowekuprawnienie zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, do żądania zapłaty, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału

zapis zwykły – rozporządzenie spadkodawcy wyrażone w testamencie do zobowiązania spadkobiercy ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby

zapis windykacyjny – postanowienie zawarte w testamencie notarialnym zgodnie z którym spadkodawca postanowił, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, przedmiotem zapisu mogą być np. rzeczy

zapisobiorca – osoba na rzecz której został ustanowiony zapis